Postoperativt illamående och kräkning hos neurokirurgiska patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) är en vanlig komplikation efter neurokirurgiska operationer. Långa operationer, anestesiläkemedel, analgetika och vilken typ av kraniotomi (operativ öppning av skallen) som görs, är bidragande faktorer till illamåendet och kräkningarna. I denna kvantitativa litteraturstudie har åtta vetenskapliga artiklar granskats, utifrån frågeställningen: hur kan postoperativt illamående och kräkning behandlas och lindras, och vilka patientgrupper kan förväntas lida mer av det, relaterat till kimgin och anestesi. Syftet med studien var att belysa medicinska orsaker till samt farmakologiskt palliativ och förebyggande behandling vid postoperativt illamående och kräkning hos patienter som genomgått neurokirurgiska ingrepp. Vidare var syftet att relatera resultatet till ett vårdvetenskapligt perspektiv på sjuksköterskans omvårdnads funktion. Litteraturgranskningen var baserad på en systematisk analysmetod beskriven av Goodmann (1 996). Två studier undersökte vilken typ av kraniotomi som ger mest PONV och resultatet visade att det förlåg egentligen ingen skillnad mellan frekvensen av PONV och ingreppets art. Tre olika studier ville visa vilka anestesiläkemedel som ger mest PONV, det finns inga signifikanta skillnader mellan anestesimedlen som fanns med i studierna. Att det är viktigt att ge antiemetika för att lindra PONV hos neurokirugiska patienter, visades i fyra olika studier. Studierna undersökte skillnaderna i effekter av läkemedelssubstanserna ondansetron, dridol och tropisetron. Alla tre läkemedlen lindrade PONV signifikant bättre, än placebo. Vid jämförelse mellan dridol och ondansetron, visade sig läkemdelssubstansen dridol vara det läkemedlet som hjälper bäst mot PONV. Sjuksköterskans medicinska kunskaper om orsaker till och behandling av PONV i kombination med det vårdvetenskapliga förhållningssätt till patientens upplevelser av sin situation lyftes fram som det centrala och väsentliga faktorer för att erbjuda en god omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)