Monitorering av nociception – Är höger eller vänster sida att föredra?

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Idag genomgår patienter med komplexa sjukdomar och hög ålder anestesi som tidigare inte var möjligt. Dessa patienter kräver ofta läkemedel som försvårar bedömningen av nociception intraoperativt. Vårdpersonal har svårt att bedöma patienters smärta i vaket tillstånd, något som försvåras ytterligare under generell anestesi. Inadekvat smärtbehandling medför negativa konsekvenser för patienten och samhället. I en del av den medicintekniska utvecklingen har monitorer som mäter nociception framtagits för en mer individanpassad smärtbehandling. En av dessa är PMD-200 monitorn som beräknar NoL-index utifrån flera fysiologiska variabler. Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida bilateralt placerade NoL sensorer mäter nociceptiva stimuli likvärdigt hos patienter som genomgår generell anestesi. Metod: En kvantitativ icke-experimentell observationsstudie. Åtta patienter inkluderades via ett bekvämlighetsurval baserat på fastställda inklusionskriterier. Utvalda nociceptiva stimuli (käklyft, intubation, hudincision samt insättning av urinvägskateter, ventrikelsond och artärnål) observerades med PMD-200. NoL-indexvärden för höger och vänster hand dokumenterades tillsammans med vitalparametrar för att jämföras och presenteras genom deskriptiv statistik. Resultat: NoL-index varierade vid utvalda stimuli både på individ- och gruppnivå. En differens mellan höger och vänster kroppshalva förekom mer frekvent än liksidigt NoL-index. Snittskillnad i NoL-index mellan höger och vänster var störst vid insättning av artärnål och lägst vid hudincision. Av puls och medelartärtryck (MAP) tycks MAP korrelera bättre med NoL-index. Resultatet antyder en högre trend i NoL-index i den arm där non-invasiv blodtrycksmätning pågår. Slutsats: Viss skillnad i NoL-index mellan höger och vänster detekterades under denna observationsstudie. Dock har inga slutsatser dragits kring hur signifikanta skillnaderna är. Fler studier behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)