Aktiefonder : En prestationsjämförelse mellan Sverige- och globalfonder under en tioårsperiod

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Therése Fredberg; Martin Åslund; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund och problem: Fondsparandet är idag väldigt omfattande i Sverige och omfattar flera typer av sparformer. Den vanligaste fondtypen är aktiefonder som förvaltas aktivt. Många svenska betalar idag höga avgifter för att få sina fonder förvaltande. Vilka fonder är det värt att satsa på? Och hur har dessa fonder presterat i jämförelse med index?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal aktiefonders har utvecklats och presterat gentemot marknadsindex under perioden 2000-10-31 till 2010-10-31. Fondernas prestation har utvärderas utifrån dess risk och avkastning med hjälp av en deduktiv forsk-ningsansats.

Metod: Uppsats bygger på en surveyundersökning där sekundär data i form av kurshistorik har använts. Genom tillämpning av olika finansiella mättinstrument har den kvantitativ metod utnyttjas vid beräkningen. Befintliga teorier och modeller har tillämpats.

Teori: Riskmåtten som beskriv i teori är standardavvikelse och beta. Prestationsmåtten är Sharpekvoten och Modigliani-Modigliani. Det följs av tidigare forskningar inom ämnet.

Resultat och slutsatser: Resultatet visar att tre av de tretton fonderna överträffat index, där-med dras slutsatsen att de fristående fondbolagens fonder presterat bättre än storbankernas. Sverigefonderna i undersökningen har lyckats bättre än globalfonderna. Detta kan delvis för-klara av den starka återhämtningen i Sverige efter finanskrisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)