Miljonprogrammet i förändring

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Detta examensarbete undersöker hur man som arkitekt kan arbeta med förändring i miljonprogramsområden. Detta är ett högst relevant ämne då många av dessa områden står inför omfattande underhållsarbeten de kommande åren. Miljonprogrammets bostäder byggdes mellan åren 1965 och 1974 och utgör en fjärdedel av vårt bostadsbestånd i Sverige. Idag är hälften av miljonprogrammets fastigheter i akut behov av renovering. Med ett ständigt ökande tryck på bostadsmarknaden och våra naturresurser är det viktigt att vi gör det bästa av de bostäder vi redan har. Samtidigt har miljonprogrammets områden under årens lopp fått ett skamfilat rykte både vad gäller sociala problem och arkitektur. Frågor gällande vilka värden som är viktiga att bevara och vilka som kan tillföras i dessa områden är därför av hög vikt vid kommande renoveringsarbeten. Jag har i mitt arbete undersökt vilka problem som finns i miljonprogrammets bostäder idag och hur vi som arkitekter kan arbeta med att förbättra dessa vid renoveringsarbeten. För att studera detta har jag genomfört ett gestaltningsförslag för ombyggnation av kvarteret Ålesund 1 i Husby Centrum i Stockholm. Förslaget tar sin grund i litteraturstudier och analys av kontexten för att förstå vilka problem och önskemål som finns för området. Kvarteret byggdes under 70-talet och består av fem höga skivhus som binds samman av en lägre byggnad vilken även möter Husby centrum med butiker och tunnelbanestation. Förslaget arbetar med tre huvudfrågor: hur bostäderna kan anpassas till dagens brukare, hur man kan skapa trygghet i kvarteret samt hur man bör förhålla sig till byggnadens befintliga karaktär och estetiska värden. Gestaltningsförslaget landar i en ombyggnation av de befintliga lägenheterna till bostäder som är bättre anpassade för olika typer av hushåll. Samtidigt bevaras den bärande strukturen, för att kunna skapa prisvärda och stora bostäder. Vidare öppnas gemensamma lokaler upp för de boende och gårdarna planeras för aktiviteter och möten. Utöver detta arbetar jag med kopplingen till Husby centrum för att skapa bättre sikt, fler mötesplatser och ökad trygghet både för de boende och de som rör sig i centrum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)