Livsmedelsbutiker kan stimulera kundens fem sinnen för att skapa högre köpintention

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Caroline Cederblad; Emma Karlsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Dagligvaruhandeln står inför nya utmaningar då kundernas köpbeteende förändras i och med en ökad e-handel. Därför är det viktigt att butiker har ett nytt tankesätt gällande marknadsföring och hur de kan påverka kunderna i butik. Genom att gå från traditionell marknadsföring, som fokuserar främst på synen till att använda sig av sinnesmarknadsföring kommer butiker kunna påverka kunderna på ett djupare plan. Detta eftersom tidigare forskning visar att sinnesmarknadsföring, som fokuserar på att stimulera fleraav människans sinnen har en större effekt på kundernas köpintention och upplevelse av butiken. Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för att arbeta med samtliga sinnen i fysiska butiker inom dagligvaruhandeln. Därefter vill vi ge riktlinjer för hur sinnesmarknadsföring kan användas för att öka köpintention hos kunder.För att kunna besvara forskningsfrågan, hur arbetar fysiska butiker inom dagligvaruhandeln med sinnesmarknadsföring, genomför vi fem kvalitativa intervjuer med respondenter som arbetar inom dagligvaruhandeln. Empirin ställs sedan i relation till den teoretiska bakgrunden om de fem sinnena, sinnesmarknadsföring och servicelandskapet. Resultatet av studien visar att samtliga av butikerna arbetar med att stimulera samtliga av människans fem sinnen i olika utsträckningar. En utmaning som butikerna står inför är kunskapen om vilka sinnen de stimulerar i butiken. Denna kunskapsbrist resulterar i att butikerna inte får de önskvärda effekterna av sinnesmarknadsföring som kan leda till att kundernas köpintention ökar. Det framgick däremot att butikerna har flera möjligheter att arbeta med sinnesmarknadsföring. Genom att ta hjälp av personalen kan butiken stimulera flera sinnen samtidigt vilket tidigare forskning visar har en större påverkan på kundens upplevelse av butiken och köpintention än om endast ett sinne stimuleras. Vidare spelar även kunderna en viktig roll i arbetet med sinnesmarknadsföring. Om butikerna ger kunderna rätt hjälpmedel kan de själva skapa sensoriska intryck och på så vis stimulera sina sinnen. Servicelandskapet har även visat sig spela en stor roll i arbetet med sinnesmarknadsföring. Om butiker strategiskt och genomtänkt kombinerar stimulering av fler sinnen i servicelandskapet kan de påverka kunder på ett djupare plan och öka deras köpintention.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)