Jag behöver inte krama dig för att du har saknat mig : En kvalitativ studie av förskollärares perspektiv på barns kroppsliga integritet i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien var att öka kunskapen om hur några förskollärare förhåller sig till barns kroppsliga integritet i förskolan. Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ forskningsansats genom semistrukturerade intervjuer. Åtta förskollärare deltog i studien.  Resultatet visar att lyhördhet, närvaro och respekt är betydande i arbetet med kropp­slig integritet och synliggörs i förskollärarnas beskrivningar av sitt förhållningssätt. Det visar även att för­skol­lärarna använder olika strategier för att göra barnen medvetna om sin kroppsliga integritet. Resultatet har analyserats ur ett närhetsetiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)