Det gerade hörnet

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

Författare: Carl Johansson; [2016]

Nyckelord: Kex; centrumtapp; notspår och fjäder; gerade hörn;

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks tre olika sammansättningar av ett gerat hörn. De valda sammansättningarna är notspår och fjäder, centrumtapp och kex. Åsikter från snickare och fakta från litteratur samlas och en sammanställning skapas för att förenkla framtida projekt. Arbetet börjar med en förklarning av bakgrunden kring varför undersökningen har gjorts. Funderingarna kring olika sammansättningar startade under planeringen av min exmanensmöbel. Problemet jag ställdes inför var mängden av alternativ att välja emellan. Metoderna som har använts för att få fram information har varit litteraturstudier och intervjuer med olika snickare. Informationen och åsikterna har sammanställts för att få en tydligare bild, nackdelar och fördelar samt användningsområden för de olika sammansättningarna. Resultatet visar dels att notspår och fjäder enligt de flesta anses vara för småskaligt snickeri och just möbelsnickeri samtidigt som kex är mer lämpat för inredningssnickeri. Centrumtappen är en metod som passar både vid arbete med skivmaterial och massivt trä, däremot krävs en centrumtappmaskin. Det visar sig att de olika sammansättningarna skiljer sig en hel del, något som är nyttigt att veta inför nästa sammansättning av ett gerat hörn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)