Patienters upplevelser av livet efter en stroke : En litteraturstudie baserad på självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Årligen drabbas 30 000 personer i Sverige av stroke. Det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och de som drabbas är i behov av långa vårdtider. Den forskning som finns tillgänglig belyser främst patienters upplevelser i det tidiga skedet efter att ha drabbats av stroke. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer upplever sin livsvärld efter att ha drabbats av stroke. Metod: Studien utgick från en kvalitativ ansats. Fem självbiografier valdes för att belysa personers upplevelser av att drabbas av stroke. Analysen gjordes utifrån Lundman och Graneheims kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Det framkom att de drabbade genomgick stora förändringar i livet. De hade svårt att acceptera sitt nya jag, anpassa sig till sin nya situation och till de svårigheter som uppstod i vardagen. Omgivningens syn och förutfattade meningar hade även en stor betydelse och påverkan på personerna. Slutsats: Personer som drabbats av stroke upplevde att de fick en förändrad livsvärld. De upplevde både lidande, hälsa och välbefinnande beroende på i hur stor utsträckning de accepterat sin nya situation. Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om hur de upplever sig själva och sin vardag för att kunna möta deras livsvärld och ge en god omvårdnad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)