Fritt T4 hos katt : referensvärden och användbarhet vid diagnostik av hypertyreos

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Hypertyreos är den vanligaste endokrina sjukdomen hos katter och karaktäriseras av en ökad produktion av tyroideahormon. Sjukdomen drabbar medelålders till äldre katter och ger symptom såsom viktminskning, polyfagi och hyperaktivitet. Det finns ett flertal olika behandlingsalternativ vid hypertyreos och prognosen är god om behandling sätts in. Totalt T4 används ofta i diagnostiken av hypertyreos och anses vara ett tillförlitligt och kostnadseffektivt test. Det är även möjligt att analysera den fria, aktiva, fraktionen av T4. Equilibrium dialysis betraktas vara gold standard för att analysera fritt T4, men metoden är både kostsam och tidskrävande. Fritt T4 kan även analyseras med andra metoder, till exempel olika typer av immunoassays. Syftet med denna studie var att fastställa referensvärden för fritt T4 med hjälp av en chemiluminescent immunoassay (IMMULITE® 2000 med reagenset Veterinary FT4), samt att undersöka hur fritt T4 förändras vid hypertyreos och andra sjukdomar hos katt. Referensintervallet för fritt T4 fastställdes till 5-31 pmol/L. Hos 31 katter med högt totalt T4 där också klinisk misstanke om hypertyreos förelåg var även fritt T4 förhöjt hos alla katter utom en. Förhöjt fritt T4 sågs även hos 2 av 42 katter med non-thyroidal illness. På grund av risken för falskt positiva resultat bör fritt T4 inte användas ensamt för att ställa diagnosen hypertyreos. Framtida studier får visa om analys av fritt T4 och TSH med hjälp av IMMULITE® 2000 i vissa fall kan vara ett bra komplement till totalt T4 vid diagnostiseringen av hypertyreos hos katt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)