Alla skolor är inte likadana : Elevers syn på utbildning och skola från en privat religiös friskola med inriktning mot islam

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Författare: Anton Stifors; [2013]

Nyckelord: friskola; elevperspektiv; utbildning; skolkultur;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att få en fördjupad förståelse av elevers syn på skola och utbildning på en privat religiös friskola med inriktning mot islam. Det empiriska materialet bygger på 8 stycken intervjuer med elever från en femteklass på en privat religiös friskola skola med inriktning mot islam. Intervjuerna har sedan analyserats, baserat på ett teoretiskt ramverk för att sedan tolka intervjuerna ur specifika perspektiv teorin om rollteori och skolkultur. I studien framgår det att eleverna upplever att det existerar mobbning i den grad att det upplevs som ett problem på skolan. Vidare framkommer det att eleverna upplever att både lärare och elever har ett otrevligt bemötande mot varandra på skolan. Samtidigt så anser eleverna att den egna skolan är bra och att vännerna har en betydande roll för trivsel på skolan.   Inför skolbytet, som sker vid sjunde klass till kommunala skolor, finns det en oro hos eleverna om att inte passa in. Oron grundar sig främst i att eleverna känner en osäkerhet inför framtiden eftersom den är oviss och att eleverna kommer ifrån sina vänner. Samtidigt anser eleverna det som positivt att byta skola. Eleverna har överlag inte reflekterat över att deras skola är annorlunda jämfört med andra och att deras utbildning är den samma. Att kommunala skolor inte är religiösa ses inte som ett problem av majoriteten av eleverna i intervjuerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)