Utredning om lönsamhet av solceller för privata hushåll

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: År 2015 fastställde FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 7.2, en del av det sjunde målet om hållbar energi för alla, anger att den globala andelen förnybar energi behöver öka för att minska effekterna av fossila bränslen. Förnybara energikällor framstår som avgörande för framtiden, med människor som viktiga aktörer. Privata fastighetsägare som överväger att investera i solceller möter utmaningar när det gäller att samla in och förstå information om ämnet. Investering i solceller är fördelaktigt ur ett miljöperspektiv,men det finns ytterligare anledningar för en investerare att överväga solceller, särskilt den ekonomiska aspekten. En investerare kan spara pengar genom att köpa mindre el från det allmänna nätet och samtidigt sälja överskottet av egenproducerad el.Examensarbete har tre mål: 1. redogöra för vilka typer av solceller som finns på marknaden, 2. fastställa hur faktorer som takriktning, taklutning och solinstrålning påverkar den årliga elproduktionen och 3. undersöka om elpriserna i södra och norra Sverige har en betydande inverkan på den årliga besparingen, försäljningen av överskottsel samt återbetalningstiden/lönsamheten. En kalkyl har utförts för en fastighet för att beräkna hur mycket el solcellerna kan producera årligen.Med hänsyn till den tid som var tillgänglig för genomförandet av arbetet, var vissa begränsningar nödvändiga. Solcellsteknik är ett omfattande ämnesområde, vilket resulterade i betydande begränsningar under forskningsprocessen. Ytterligare begränsningar inkluderade specifika investeringskostnader, såsom kostnader för profilskenor, skruvar för att säkra solpanelerna, och arbetskraftskostnader för solcellsinstallatörer.Arbetet grundades på beräkningar, platsbesök och intervju med en privat fastighetsägare. Beräkningarna grundades på olika antaganden och statistiska genomsnittsvärden, med hänsyn till potentiell vinst och solcellernas effektiva elproduktion i olika geografiska områden och för olika solcellsfabrikat. Fastighetsägaren deltog i en strukturerad intervju som genomfördes på ett hus i Vetlanda där platsbesöket ägde rum. Huset har ett sadeltakmed en area på 140 m2, som lutar mot öster och väster. Två telefonintervjuergenomfördes med två elbolag i Sverige. Ett av bolagen, där fastighetsägaren är kund, bedriver sin verksamhet i södra Sverige, medan det andra elbolaget, där huset omplacerades som en del av undersökningen, bedriver sin verksamhet i norra Sverige. De metoder som valdes för arbetet var relevanta för att uppnå målen med arbetet. Två olika scenarier undersöktes. Det första scenariot baserades på en relativt låg elförbrukning på 4500 kWh/år, medan det andra scenariot baserades på ett hushåll med en relativt hög elförbrukning på 20 000 kWh/år. Utöver solinstrålning och elpriser, undersöktes dessa två scenarier för att jämföra olika elförbrukningsscenarier och analysera hur de påverkar potentiella besparingar och vinster genom försäljning av överskottsel. Elprisernas fluktuationer och mängden solinstrålning på fastighetens plats är betydande faktorer som starkt påverkar det slutgiltiga resultatet. En strategisk investering i urvalet av lämpliga solcellspaneler och växelriktare från början kan visa sig vara effektiv för att påverka återbetalningstiden och lönsamheten för den totala investeringen i efterhand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)