Ekonomiska incitament inom tandvården : Hur påverkas journalföringen?

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Granskningar gjorda av Inspektionen för vård och omsorg har påvisat återkommande brister vid journalföring hos tandvården. Detta leder till en utmanad patientsäkerhet. Missad information om allergier kan få förödande konsekvenser för patienten men även små avvikelser kan försvåra vid en eventuell utredning. Den här uppsatsen undersöker hur tandvårdens ekonomiska ersättningssystem påverkar journalföringen. Med utgångspunkt i principal-agentteorin och informationsasymmetri så undersöks hur olika aktörer upplever att tandvården och journalföringen påverkas av ersättningssystemet. Dessa aktörer består av en tandläkare, en utredare från försäkringskassan och två personer från tandvårdsenheten i region Västmanland. Uppsatsen utgår från frågeställningen: Hur påverkar tandvårdens intensifierade ekonomistyrning journalföringen? En kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter användes under denna studie. Studien visar på att journalföringen påverkas direkt av tandvårdens intensifierade system, genom att ett större fokus riktas mot åtgärder istället för diagnos och vårdförlopp. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)