Delaktighet. Faktorer av betydelse för äldre patienters delaktighet i sin vård

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Anna Klingberg; [2009-01-21]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Patienters rätt till delaktighet i sin vård är lagstadgad och patienters rättigheter har stärkts under desenaste decennierna. Delaktighet har i tidigare forskning visat sig vara svårt att definiera och attsjuksköterskor och patienter ofta skattar patientens vilja att vara delaktig olika. Syftet medlitteraturstudien var att få fördjupad kunskap om vilka faktorer som är av betydelse för äldre patientersdelaktighet i sin vård. Litteraturöversikten bygger på tio vetenskapliga artiklar mellan åren 1997-2008.Dessa analyserades med hjälp av innehållsanalys. Fyra teman framkom som betydande faktorer fördelaktighet. Dessa var information/undervisning, ett samarbete mellan patient och sjuksköterska,assisterad autonomi och att se personen bakom patientrollen. Att vara delaktig i sin omvårdnad visadesig inte bara handla om att vara delaktig i beslut utan även en känsla av kontroll och begriplighet. Föratt patienter ska kunna känna sig delaktiga bör de ha information om sitt tillstånd och om sinbehandling, men även information om vad som händer. Det framkom att delaktighet kan ske även ompatienten har nedsatt förmåga att handla fysiskt. Detta kan ske genom att sjuksköterskan utövardelegerad autonomi vilket innebär att handla i enlighet med hur patienten skulle ha gjort om den hadehaft den fysiska kapaciteten. För att detta ska bli möjligt måste sjuksköterskan veta vem patienten är.En relation mellan patient och sjuksköterska visade sig vara grundläggande för att patienter ska kännasig bekväma med att uttrycka sina behov och önskningar och för att sjuksköterskan ska kunna utformaomvårdnaden i enlighet med patientens önskemål. Litteraturöversiktens resultat visar på att hur vi görpatienter delaktiga i vården är något vi behöver reflektera över. Resultatet pekar även på vikten av attsjuksköterskor inser att känslan av att vara delaktig är viktig oavsett ålder eller tillstånd, men att hurman är delaktig kan se olika ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)