Sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer beroende av opiater

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Axel Mårtensson; Michael Nilsson; [2020]

Nyckelord: Addiction; Experiences; Nurse; Opiate; Pain;

Sammanfattning: Bakgrund: Opiattillgängligheten är ett växande problem världen över. Således kan personer som är beroende eller missbrukare av opiater komma att söka sig till hälso- och sjukvården på grund av smärta. Personer som sjuksköterskan inom ramen för sitt omvårdnadsansvar kan behöva skatta avseende smärtintensitet och administrera smärtstillande läkemedel till. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer beroende av opiater. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultat: Kartläggning resulterade fyra huvudteman: Likvärdigt bemötande, där en del sjuksköterskor visade empati medan andra inte gjorde det, handlingsberedskap via erfarenhet som hjälpte sjuksköterskors bemötande av personer med beroendeproblematik. Det tredje temat var misstänksamhet begränsar, där sjuksköterskor hade en misstänksamhet och deras syn på personer var att personerna bara ville ha smärtstillande läkemedel. Sjuksköterskor uttryckte även smärtbedömningens komplexitet vid bedömning av personens smärta. Konklusion: Sjuksköterskor ställs inför många komplexa situationer relaterat till smärta och beroende där varje person och situation är unik. Utifrån studiens fynd behöver sjuksköterskor implementera hela sin skicklighet, i mötet med personer beroende av opiater, vilket görs genom att de arbetar personcentrerat och holistiskt. Då antalet studier med kvalitativ ansats är få inom detta område behövs vidare forskning från såväl sjuksköterskans perspektiv som från personen beroende av opiater.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)