Ordföljdsproblematik i inlärarsvenska : En komparativ analys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: I denna uppsats har svenskans ordföljd, och dess problematik för inlärare, i huvudsats och bisats i påståendesats samt huvudsats och bisats i direkta frågesatser undersökts och jämförts utifrån texter från två olika grupper som lärt sig svenska vid två skilda institutioner. Mer specifikt har felplacering av subjekt, verb och satsadverbial samt avsaknad av subjekt, verb och bisatsinledare studerats. Metoden har varit både kvantitativ och kvalitativ men även komparativ. Resultatet visar att det finns svårigheter att producera korrekt ordföljd men att skillnaderna mellan grupperna är relativt små. Problematiken följer i de flesta avseenden samma mönster och ingen grupp utmärker sig markant specifikt inom något område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)