Sökning: "bisatsordföljd"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bisatsordföljd.

 1. 1. Ordföljdsproblematik i inlärarsvenska : En komparativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Viola Caselunghe; [2016]
  Nyckelord :huvudsatsordföljd; bisatsordföljd; ordföljdsproblematik; andraspråksinlärare;

  Sammanfattning : I denna uppsats har svenskans ordföljd, och dess problematik för inlärare, i huvudsats och bisats i påståendesats samt huvudsats och bisats i direkta frågesatser undersökts och jämförts utifrån texter från två olika grupper som lärt sig svenska vid två skilda institutioner. Mer specifikt har felplacering av subjekt, verb och satsadverbial samt avsaknad av subjekt, verb och bisatsinledare studerats. LÄS MER

 2. 2. “That´s something we people have create in our mind, because we have booring…” : En studie om språklig transfer i elevers skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annina Philip; [2013]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; negativ transfer; andraspråkselev; engelskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera svenskans påverkan på inlärning av och skriftproduktion i engelska bland elever i svensk grundskolas senare år och gymnasium. Studien genomfördes genom studier av elevtexter på engelska, där mellanspråkliga fel beroende på negativ transfer från svenska till engelska analyserats och kategoriserats. LÄS MER

 3. 3. ”Så nu kanske ni vet varför?” Placering av satsadverbialet kanske i deklarativa huvudsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Katja Hellmig; [2012-10-29]
  Nyckelord :kanske; satsadverbial; talspråk; blogg;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpFördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Maia Andréasson.... LÄS MER

 4. 4. Ordföljd i andraspråksinlärares svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2012-10-29]
  Nyckelord :huvudsatsordföljd; bisatsordföljd; placering av inte; ordföljd i satsens slutfält;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Vårterminen 2012Handledare: Roger Källström.... LÄS MER