Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning och strategier för detta inom några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel inom SFI för kurs C. Då ett rikt ordförråd är av stor vikt för en andraspråksinlärare så ställer jag mig därför här frågan om hur ordinlärning kan gå till i undervisningen för SFI kurs C och huruvida läromedlen för SFI kurs C tar upp detta i läroböcker.För att genomföra denna undersökning har en kvalitativ metod används. Intervjuer har gjorts med 4 verksamma SFI-lärare som arbetar med kurs C där jag ville ta reda på hur de arbetar med ordinlärning i undervisningen samt om de använder sig av några särskilda strategier för ordinlärning i arbetet med eleverna. Jag ville också ta reda på om det explicit lärs ut några ordinlärningsstrategier i undervisningen samt hur lärarna ser på sin egen kunskap kring ordinlärning och strategier. 3 olika läromedel för SFI kurs C har undersökts huruvida dessa innehåller strategier för ordinlärning utifrån 3 olika ordinlärningsstrategier: ordinlärning genom en kontext/gissningsstrategi, ordinlärning genom läsning och skrivning samt minnesstrategi.Resultatet av undersökningen visar på att samtliga SFI-lärarna, i olika grad och på olika sätt, aktivt arbetar med ordinlärning och strategier för detta i undervisningen. 3 av lärarna säger sig arbeta med att explicit lära ut ordinlärningsstrategier till eleverna i undervisningen. Flera av lärarna säger sig ha vissa kunskaper inom ordinlärning men att de alltid kan lära mer. Gällande läromedlen visar undersökningen på att ordinlärningsstrategierna ordinlärning via läsning och skrivning samt minnesstrategier är mest förekommande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)