Distansarbete - chans till trams? En studie om hur anställdas opportunism under distansarbete påverkas av relationen till sin chef samt dess relation till organisationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att analysera hur anställdas opportunism påverkas av dess relation till sin närmsta chef samt dess relation till organisationen. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är i huvudsak en enfallsstudie, som kompletterats med intervjuer från andra företag för att nå en ökad generaliserbarhet. Primärdatan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och dataanalysen har genomförts genom grundad teori. Teoretiskt perspektiv: Agentteorin beskriver individers möjlighet att agera opportunistiskt utifrån relationen mellan principal och agent, och att principalen bör övervaka den anställdes arbetsinsats för att minska det opportunistiska beteendet. Som komplement till denna teori används Stewardshipteorin som istället betonar att när individen har stort tilldelat ansvar samt en stark relation till dess organisation, förenas dess intresse med företagets och därmed agerar mindre utifrån ett egenintresse. Empiri: Intervjuer har genomförts med sex anställda och två chefer från logistikföretaget GDL, som arbetar på distans under Covid-19 pandemin. Vidare har empirin kompletteras med fem anställda från kompletterade företag, som också arbetar på distans till följd av pandemin. Resultat: Tillit och ansvar är två viktiga faktorer i relationen mellan anställd och chef, men de är inte tillräckliga för att motverka opportunism. Genom att kombinera tillit och ansvar med övervakning i relationen, främjas ett mer önskvärt beteende. Kollektivism i form av företagskultur, inställning till arbete och kollektivistiska aktiviteter har en påverkan på anställdas relation till deras organisation och därmed även anställdas opportunistiska beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)