Ett liv i gränslandet mellan det normala och det avvikande : En litteraturstudie om vuxna personer med Aspergers syndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Studien syftar till att nå en förståelse för hur en person med Aspergers syndrom förstår sig själv och sin sociala miljö. Antalet personer som diagnostiserats med Aspergers syndrom blir högre men kunskapen bland människorna i samhället inte alltid är uppdaterad och det finns en hel del fördomar om personer med Aspergers syndrom. För att försöka förstå hur personer som själva lever med Aspergers syndrom uppfattar sig själva och sin vardag har jag använt mig utav tre självbiografier skrivna av personer som i vuxen ålder diagnostiserats med Aspergers syndrom. För att uppnå syftet med studien har jag valt att använda mig av hermeneutiken när jag ska försöka förstå författarnas upplevda känslor av sin egna självbild och att leva med Aspergers syndrom. Resultatet av denna studie visar att personer som inte fått sin diagnos Aspergers syndrom som barn under sin uppväxt upplever sig själva som annorlunda ur ett negativt perspektiv då de känner ett utanförskap och stora svårigheter att klara av skolan, både studier och det sociala samspelet. Detta i sin tur kan leda till minskade möjligheter på arbetsmarknaden och en egen försörjning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)