RÄCKVIDDENS ROLL I REKLAMENS VÄRLD

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Denna studie har haft som avsikt att undersöka begreppet räckvidds roll i en reklamkampanjprocess, samt i vilken utsträckning relationen till begreppen effekt och påverkan är relevanta för att nå denna förståelse. Det har tillämpats en begreppshistorisk analys för att kartlägga räckvidds historiska betydelser parallellt med effekt och påverkan. Därefter har kvalitativ empiri från intervjuer med aktörer från branschen studerats i ett sammanhang med syfte att nå en djupare förståelse för hur deras olika tolkningar av räckvidd har resulterat i dagens olika betydelser. Resultatet visar på begreppet räckvidds skilda innebörder som är beroende på situation och att det som aktör finns en viktig poäng i att vara medveten om dess skilda innebörder i olika sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)