”My mom always says I was born thirty-five years old and that I get more middle-aged every year” : En intersektionell analys av ålder, kön och klass i Stephenie Meyers roman Twilight.

Detta är en M1-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

Författare: Olivia Taiba; [2017]

Nyckelord: intersektionalitet; Stephenie Meyer; Twilight; ålder; kön; klass;

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker Twilight, skriven av Stephenie Meyer, utifrån de intersektionella kategorierna ålder, kön och klass i förhållande till relationen mellan protagonisterna Bella och Edward. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ålder, kön och klass påverkar relationen. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur ålder, kön och klass påverkar maktförhållandet i relationen utifrån Foucaults maktteori. Resultatet visar att ålder, kön och klass genomgående i Twilight försätter Bella i en underordnad maktposition, med några få undantag. Många normer gällande de tre kategorierna reproduceras i relationen mellan Bella och Edward, vilket i sin tur ger upphov till en maktobalans. Med anledning av detta resultat bör Twilight läsas kritiskt ur ett intersektionellt perspektiv, men kan med fördel användas i klassammanhang för att belysa och ifrågasätta normer rörande t. ex. ålder, kön och klass.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)