Vad ska man lära sig? : En textanalys på kursplanerna Gy -07

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Anders Tegerhult; Ellen Isaksson; [2006]

Nyckelord: Textanalys; kursplaner;

Sammanfattning: Syftet med denna C-uppsats i pedagogik var att beskriva vad och varför elever lär sig enligt de nya kursplanerna för gymnasieskolan 2007 (Gy -07) i relation till det demokratiuppdrag skolan ges inom ramen för en demokratidiskurs. Vi har i vår studie använt oss av textanalys som metod med de didaktiska huvudfrågorna vad och varför som hjälp. Frågan hur ansåg vi inte kunde besvaras genom att studera kursplanerna då de är målstyrda och därmed inte beskriver vilka metoder som läraren ska använda i sin undervisning. Vad-frågan analyseras utifrån kursplanerna och SOU 1992:94: Skola för bildning. Varför-frågan besvaras till största del i bakgrunden, men även till viss del med hjälp av SOU 1992:94. Den statliga offentliga utredningen (SOU 1992:94) är läroplanskommitténs betänkande och grunden till läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf 94). I diskussionen återkopplar vi kursplansanalysen till läroplansforskning och samhällsutvecklingen. Som avgränsning studerades enbart kursplaner för fem kärnämnen i Gy -07: Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Samhällskunskap samt Svenska. I skrivandets stund är Historia inte ett kärnämne men kommer att bli det när Kursplanerna Gy -07 införs i skolan. I och med att vi utgick från en demokratidiskurs bröt vi ner begreppet demokrati i flera beståndsdelar, vilka vi fann efter att ha studerat kursplanerna. Dessa är demokrati, kultur, internationalisering/globalisering och kritiskt tänkande. Skolan ska spegla samhället och dessa begrepp förekommer ofta i vårt samhälle idag i olika sammanhang. I vår diskussion resonerar vi kring dessa begrepp och sätter in dem i en samhällelig kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)