Sökning: "privatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet privatisering.

 1. 1. Får de verkligen LOV?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Skäppegård; Isak Visti; [2023]
  Nyckelord :återkommunalisering; moderaterna; Lomma; Hjo; Tjörn; LOV; valfrihetssystem; äldrevård; äldreomsorg; offentlig sektor; privatisering; hemtjänst.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines three cases of backsourcing of elderly-care in Swedish municipalities In all of which the right-wing party Moderaterna has taken the decision to remove the ability for private actors in local elderly-care. Since the moderate party’s ideology in general is in favor of the allowance of private actors in the public sector, the decision to not allow private actors could be described as going against their fundamental ideology. LÄS MER

 2. 2. Tillsammans på stranden? : Bildande av kombinationsfastigheter i strandskyddsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Noa Nobuoka; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; Strandskydd; Kombinationsfastighet; Fastighetsbildningslagen; Fastighetsrätt; Avstyckning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheterna att bilda kombinationsfastigheter inom strandskyddade områden. Strandskyddet begränsar möjligheten att bilda fastigheter och uppföra bebyggelse men i vissa undantagsfall kan fastighetsbildningsåtgärder tillåtas i strandskyddsområden. Högsta domstolen konstaterade i NJA 2022 s. LÄS MER

 3. 3. Det är olyckligt att det har blivit business av familjehemsplaceringar. : En kvalitativ intervjustudie om privatiseringen av familjehemsplaceringar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Sofia Wallbom; [2023]
  Nyckelord :Consultant-supported family homes; private actors; children’s perspective; follow-up work; New Public Management; development ecological theory; foster homes.; Konsulentstödda familjehem; privata aktörer; barnperspektiv; uppföljningsarbete; New Public Management; utvecklingsekologisk teori; familjehem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien, som grundar sig i en kvalitativ ansats, är att genom semistrukturerade intervjuer få uppfattning om vilka positiva och negativa aspekter det finns med privatisering av barn- och ungdomsvård. Dessutom grundar sig studien på att upptäcka socialarbetare upplevda skillnader i uppföljningsarbetet hos kommunalt utredda familjehem respektive konsulentstödda familjehem. LÄS MER

 4. 4. "Det finns i vårt DNA" : en kvalitativ intervjustudie om tre kyrkors roller i arbetet med nyanlända, asylsökande och papperslösa under och efter mottagningskrisen 2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Oinas; [2023]
  Nyckelord :Mottagningskris; civilsamhälle; religion; religiösa aktörer; de-privatisering; konvertiter; Migrationsverket; sociala insatser; flyktingmottagning; sekularisering; välfärd.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker religiösa aktörers sociala insatser under mottagningskrisen i Sverige 2015 och 2016. Under mottagningen av 160 000 personer på flykt behövde myndigheterna ta stöd i civilsamhällesorganisationer, varav många religiösa aktörer engagerade sig i mottagningsarbete på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Arvid Blom; Ellen Hemmingsson; [2022-02-28]
  Nyckelord :privatisering; privata aktörer; äldreomsorg; covid-19;

  Sammanfattning : Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. LÄS MER