Sökning: "kursplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade ordet kursplaner.

 1. 1. Integrerade elevers sociala delaktighet i grundskolan En kvalitativ studie av några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Carlsson; Sanna Englund; [2022-02-17]
  Nyckelord :integrerade elever; intellektuell funktionsnedsättning; social delaktighet; fenomenologi; grundskola;

  Sammanfattning : Forskningsläget kring elever med intellektuell funktionsnedsättning är förhållandevis sparsam, i synnerhet kring de elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner, men går integrerade i grundskolan i Sverige. Syftet med denna kvalitativa studie är således att undersöka några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 3. 3. Modellering med differentialekvationer : Synliggörandet av olika delprocesser i matematisk modellering i kursplaner för blivande gymnasielärare i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Behar Rexhaj; Daniel Teklu; [2022]
  Nyckelord :mathematical modelling; atomistic approach; holistic approach; differential equations; upper secondary teachers’ programme; curriculum; document analysis; matematisk modellering; atomistiskt förhållningssätt; holistiskt förhållningssätt; differentialekvationer; ämneslärarprogram; kursplan; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Inom matematikdidaktik beskrivs matematisk modellering som en process bestående av olika delprocesser. Forskare inom området menar att ett holistiskt förhållningssätt behövs i undervisningen för att alla delprocesser i modelleringsprocessen ska kunna utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Värdegrund i musiklärarutbildning : En kvantitativ innehållsanalys av kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Liselotte Boustedt; [2022]
  Nyckelord :värdegrund; demokrati; jämlikhet; likabehandling; anti-diskriminering; lärarutbildning; styrdokument; kursplaner; läroplaner; policys; innehållsanalys; konstruktiv länkning; musik.;

  Sammanfattning : Lärarutbildningars innehåll ska styras av de kursplaner som ingår i programmen. Kursplanernas innehåll styrs i sin tur till hög grad av de examensmål som finns i högskoleförordningens bilaga två, examensordningen. LÄS MER

 5. 5. Två kursplaner, ett klassrum : En kvalitativ studie om fyra lärares erfarenheter av undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk i ett gemensamt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Petersson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Swedish as a second language; courseplans; syllabus; multilingualism; svenska som andraspråk; svenska som andraspråkskursplan; kursplaner; flerspråkighet; Lgr11; Lgr22;

  Sammanfattning : Svenska skolor måste erbjuda ämnet svenska som andraspråk om elever är i behov av det. Under de senaste åren har det skett en förändring i antal elever som läser ämnet och elevantalet har ökat. LÄS MER