IKT i undervisning.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Den digitala tekniken utvecklas ständigt och därmed samhället. Skolan som del av samhälletbehöver därför anpassa sig och följa utvecklingen. Lärarens roll, som tidigare besatt ett slagskunskapsmonopol, är i dagens information och kunskapsutbredning förändrad. I läroplanernaför förskolan, grundskolan och gymnasiet beskrivs det att IKT skall ingå i det dagliga arbetet(IKT står information- och kommunikationsteknik) men hur ser det verkligen ut i skolan?Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de intervjuade lärarna förhåller sig och använderinformation- och kommunikationsteknik (IKT) i sin undervisning. Våra frågeställningar ärföljande: • Hur förhåller sig lärarna i studien till IKT i sin undervisning? • I vilken utsträckning används IKT i undervisningen av de intervjuade lärarna? • Hur ser de på sina egna möjligheter att inkludera IKT i det dagliga arbetet med undervisning?För att undersöka detta har vi valt att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuat sexlärare från två olika skolor. Lärarna vi intervjuade har en spridning vad gäller ålder, kön ochantal verksamma år inom yrket.I vår undersökning framkom det att samtliga lärare som vi intervjuat ser positivt påundervisning med IKT och använder sig av det dagligen men i olika utsträckning. Vad somskilde dem åt var att de såg olika syften med användandet. Det visade sig även att ett ökatintresse för IKT bidrog till ett större användande samt att tillgången av resurser hade enavgörande roll i vilken utsträckning IKT kunde användas i den dagliga undervisningen. Någotsom de flesta efterfrågade var kompetensutveckling med en tydlig pedagogisk plan.Konsekvenser utifrån vår studie visade även att bristen på kompetensutveckling inom IKTbidrog till en otrygghet i användandet samt att det fanns en viss otydlighet om vad IKTegentligen är.IKT är något som har en självklar plats i skolverksamheten och som ständigt kommer attutvecklas. Att som lärare använda sig av IKT i undervisningen är någonting som de flesta göri dagens skola. Vad som är av stor vikt är att fråga sig i vilket syfte IKT skall användas ochvilken funktion det fyller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)