En attraktiv arbetsgivare från insidan. : En studie om vilka faktorer som upplevs attraktiva med Skellefteå kommun som arbetsgivare

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Sandhra Kågström Marklund; Nina Mikaelsson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Vårt uppdrag har varit att studera vilka faktorer medarbetare i Skellefteå kommun ser som attraktiva med sin arbetsgivare. Studiens syfte har varit att undersöka och skapa en djupare förståelse för vad medarbetarna inom identifierade bristyrken i Skellefteå kommun upplever som attraktiva faktorer hos arbetsgivaren och arbetet, samt vad medarbetarna har för syn på organisationens image. Tillvägagångssättet för vår studie har utgått från kvalitativa fokusgruppsintervjuer samt en gruppintervju. De resultat som framkommit från intervjuerna har analyserats för att nå en slutsats samt för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Vår teorigenomgång har behandlat tidigare forskning inom områdena employer branding, identitet, profil, image och motivation och engagemang. Resultatet och analysen har utgått från attraktiva dimensioner i arbetslivet där vi redovisat faktorer som framkommit från deltagarnas upplevelser av attraktiva faktorer. Slutsatsen av resultatet är att Skellefteå kommun som arbetsgivare har många faktorer som upplevs av deltagarna som attraktiv men att den externa bilden av arbetsgivarvarumärket inte är densamma som den interna bilden. Vi kan ändå se tecken på att bilden har börjat förändras. Avslutningsvis diskuterar vi de resultat som vi kommit fram till samt studiens metod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)