Ensamhet under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om hur hemtjänstpersonalen upplever ensamhet bland äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att få en förståelse för om och hur hemtjänstpersonal ser ensamhet hos äldre brukare under rådande covid-19 pandemi.Vi har utgått från den kvalitativa metoden som innebär att våra informanter fått återge sin syn på de äldres tillvaro under pandemin utifrån sin erfarenhet och kompetens. Vårt arbete har också en deduktiv ansats där vi utgått från tidigare teorier lämpliga för vår undersökning och analys. Från två olika regioner utfördes intervjuer med sammanlagt nio personal ur hemtjänsten med undersköterskeutbildning och mångårig erfarenhet i yrket.I vårt arbete har vi beskrivit de olika begreppen ensamhet, äldre, hemtjänst och covid-19 pandemi, begrepp som behöver vara tydliga för att ha förståelse för syftet med undersökningen.I vårt arbete har vi redogjort för ett urval av teorier samt dess koppling till vår analys som bygger på informanternas svar.Resultatet och analysen visar att de äldre har utsatts för en föränderlig tillvaro under pandemin, där deras annars begränsade nätverk kommit att upphöra och endast bestå av hemtjänstens besök. De dagliga samtalen med personalen har vart extra viktiga, trots att de äldre upplevt det jobbigt när personalen besöker deras hem med skyddsutrustning för att inte riskera smitta. Hemtjänstpersonalen upplever att deras besök är ännu mer betydelsefulla nu under pandemin än de var tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)