Mål för att förebygga undernäring inom äldreomsorgen En kvalitativ innehållsanalys av kostpolicydokument

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Livslängden ökar bland de äldre och alltflerdrabbas av olika besvär såsom skörhet, försämrad rörelseförmåga men även andra sjukdomar.Undernäringen är ett stort problem inom äldreomsorg och karaktäriseras som ett bristande tillstånd mellan energibalansen och nedbrytningsprocessen som regleras av sjukdom samt åldrande.I Sverige kontrolleras äldreomsorgen av ramlagar, förordningar och handlingar av både regering och nationella myndigheter. Den lokala nivån omfattas av varje kommun av de 290 kommunersom finns i Sverigeoch som har sitt egna politiska styre gällande ansvar för alla faktorer som avser äldreomsorgen. Bland annat behöver kommunerna förhålla sig till kostpolicydokumenten som ser olika ut för varje kommun men utgångsläget är detsamma då de förhåller sig till Livsmedelsverkets råd.Syftet är att utforska kommunernas kostpolicydokument med fokus på äldre och förebyggande av undernäring.Författaren valde att analysera 29 av kommunernas kostpolicydokument vid insamling av data. Resultatet i studien visar hur olika kommuner arbetar utifrån olika mål i kostpolicydokumenten riktat mot äldre. De mål som framhålls i kommunernas kostpolicydokument är att måltidsverksamheten ska främja den medicinska hälsan genom matkultur och trivsel, främja delaktighet och socialt välbefinnande, främja livskvalitet utifrån helhetsperspektivet, främja säkra måltider med kvalitet och en engagerad kompetent personal så att ingen äldre ska lida av ofrivillig undernäring eller felnäring.En slutsats är att det varier mellan kommunerna vad man lyfter fram som viktigt samt att en del kommuner har inte uppdaterat sina kostpolicydokument med nya råd och riktlinjer.Sammanfattningsvis är det styrande dokumentet ansiktet utåt för organisationen och en vägledning för att verksamheterna ska nå målen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)