Insättning på konto. Kammarrätters rättstillämning i mål om beskattning av insättningar på privata bankkonton

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Linn Svensson; [2021-02-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om mål om beskattning av insättningar på privatpersoners bankkonton. Uppsatsen undersöker huruvida det föreligger likheter och skillnader mellan hur kammarrätter bedömer att insättningar utgör skattepliktiga inkomster. Uppsatsen redogör först huvuddragen i den rättsliga reglering som aktualiseras i måltypen och jämför därefter kammarrätters bedömningar i mål om beskattning av insättningar på̊ privata bankkonton för att undersöka om målen behandlas lika. Särskilt analyseras hanteringen av inkomstslag, den enskildes förklaringar och tillämpning av skönsbeskattning. Likhetsprincipen används som ett analysinstrument för att undersöka om rättstillämpningen i målen är konsekvent. HFD 2020 ref. 52, som rör förutsättningar för beskattning på grundval av insättningar på den skattskyldiges bankkonto, inkluderas i uppsatsen genom att analyseras och jämföras med resultatet från undersökningen av kammarrättspraxis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)