Värmeförluster och energibesparing till följd av bassängtäckning för utomhusbassänger : Heat losses and energy savings due to pool coverage for outdoor pools

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Mark Shafti; [2021]

Nyckelord: Bassängtäckning;

Sammanfattning: Sammanfattning I Sverige finns det cirka 450 offentliga badanläggningar varav flera av dem har utomhusbassänger med hög energiförbrukning. Energiförbrukningen är i genomsnitt 403 kWh per m² bassängarea, år. Sverige har ett klimatmål om att minska sina koldioxidutsläpp och genom att installera bassängtäckning på utomhusbassänger reduceras energiåtgången avseende fjärrvärme, vilket även gör att koldioxidutsläppen minskas.   Värmeförlusterna från en öppen utomhusbassäng genererar höga driftskostnader vilket inte är ekonomisk fördelaktig, speciellt om utomhusbassängen är driftsatt året om. Målet med detta examensarbete var att utreda bassängens värmebalans, beräkna värmeförluster, solinstrålningsenergi samt energibesparing till följd av bassängtäckning. Resultatet visade att vid olika väderförhållande när det är molnigt, soligt, natt, dag och kväll är värmeförlust genom avdunstning störst bland förlusterna.   En vinterdag i Kiruna när det är molnigt, soligt, natt, dag och kväll är värmeförlusterna högre än en sommardag i Stockholm och Kiruna. I Kiruna en sommardag blir det inte mörkt och därmed är solstrålningen konstant, däremot är det konstant mörkt under en vinterdag i Kiruna vilket innebär att ingen solinstrålning indikeras. Den totala värmeförlusten från bassängen i Stockholm uppgår till 362 MWh per år och i Kiruna till 483 MWh per år. Den årliga avdunstningsförlusten i Stockholm uppgår till 34 procent av den totala värmeförlusten vilket motsvarar 158 MWh per år. Årlig avdunstningsförlust i Kirunas uppgår till 37 procent av den totala värmeförlusten vilket motsvarar 209 MWh per år.    Energibesparingen genom bassängtäckning i Stockholm och Kiruna när ingen badar i en utomhusbassäng uppgår till 44 MWh per år och för Kiruna 64 MWh per år. Studiens viktigaste resultat synliggör att värmeförlust som ett resultat av avdunstning är den dominerade värmeförlusten vilket innebär att väderförhållanden varierar, samt totala värmeförlusterna för en utomhusbassäng är högst vid låga lufttemperaturer och genom bassängtäckning med lågt U-värde reduceras förlusterna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)