Moderbolagets ansvar för dotterbolagets skulder : Avseende stödbrev och ansvarsgenombrott

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

Stödbrev utfärdas av ett moderbolag till en koncernextern part då ett avtal skall slutas mellan stödbrevsutfärdarens dotterbolag och stödbrevsmottagaren. Uppsatsen redogör för hur stödbrev fungerar och dess uppbyggnad. Det undersöks också vad det är för bakomliggande mekanism som förklarar hur avtal kommer till stånd och vilken betydelse det får att gemensam partsvilja mellan utfärdare och mottagare inte finns om stödbrevets rättsliga innebörd. Eventuellt kan Grönfors modell om avtalsgrundande rättsfakta vara en förklaring på avtalsverkningarna. Uppsatsen undersöker också institutet ansvarsgenombrott. Det finns skilda åsikter i doktrinen och många alternativa förklaringar kan ges på de rättsfall som ofta åberopas till stöd för ansvarsgenombrott. Något klart besked om institutet kan inte ges ännu, men det finns skäl att tro att någon form av ansvarsgenombrott existerar. Dock inte nödvändigtvis i den utsträckning som det ofta påstås. Vidare undersöks om utfärdande av stödbrev kan vara en omständighet som leder till ökad risk att drabbas av ansvarsgenombrott. Viss ökad risk kanske finns, men det synes inte vara någon betydande risk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)