Personlighetsfaktorerna möter ideell arbetstillfredsställelse : En enkätundersökning bland kvinnliga volontärer som arbetar med samtalsstöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Volontärarbete är en särpräglad hjälpform av stor samhällerlig betydelse. Syftet med studien var att undersöka om kvinnliga volontärer som arbetar med samtalsstöd skiljer sig från en svensk kvinnlig normalpopulation avseende femfaktormodellens personlighetsfaktorer. Därutöver undersöktes sambanden mellan personlighetsfaktorerna och graden av ideell arbetstillfredsställelse. En webbenkätundersökning bland volontärer (n = 115) vid en ideell organisation som tillhandahåller samtalsstöd till unga kvinnor genomfördes. Resultaten visade att volontärerna jämfört med normgruppen uppvisade högre grad av personlighetsfaktorerna utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet. Ett svagt positivt samband mellan personlighetsfaktorn utåtriktning och ideell arbetstillfredsställelse påvisades. Multipel regressionsanalys visade att personlighetsfaktorerna gemensamt inte kunde predicera variationen i ideell arbetstillfredsställelse. Resultaten, som indikerar att personligheten har betydelse för ideellt engagemang och ideell arbetstillfredsställelse, jämförs med tidigare forskning och studiens begränsningar diskuteras.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)