Sökning: "personlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1149 uppsatser innehållade ordet personlighet.

 1. 1. Upplevelser av personlighetsförändringar under och efter ett kemiskt beroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jimmy Holmroos; [2021]
  Nyckelord :Personlighet; förändring; missbruk; beroende; återhämtning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om respondenterna upplevde personlighetsförändringarfrån att vara fast i ett missbruk till att sedan sluta missbruka och bli fri från det. Enkvalitativ metod användes där sex respondenter, tre män och tre kvinnor i åldersspannet27 till 50 år fick genomgå semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 2. 2. Sociala mediers inverkan på image och värde : En kvalitativ studie på hur kreatörer kan skapa varumärkesvärde och image via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Berg; Emma Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital flervägskommunikation har bidragit till att det blivit allt svårare för företag attdifferentiera sig på marknaden. Det beror på att publiken numera är i ständig exponeringav olika varumärken via sociala medier, vilket har haft effekt på hur varumärkesvärdeoch image skapas, kommuniceras och upplevs. LÄS MER

 3. 3. Personlighet och arbetsrelaterad utmattning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Work-related fatigue; personality; the five-factor model; the Big Five; Arbetsrelaterad utmattning; personlighet; femfaktormodellen; Big Five;

  Sammanfattning : Mental illness as a part of work-related fatigue may in some cases lead to longperiods of sick leave. This in turn often has major consequences for the individual, the workorganisation and the society. Present study examines the relationship between personality andwork-related fatigue. LÄS MER

 4. 4. Personlighet & emotionsreglering : En kvantitativ studie på sambandet mellan personlighetsdrag och emotionsreglering

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Rantakoski Hanna; [2021]
  Nyckelord :personlighet; emotionsreglering; emotionsregleringsstrategi; personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Emotionsreglering har visat sig ha en stor betydelse för psykiskt välmående. Dysfunktionella emotionsregleringsstrategier så som supression, har visat sig ha en koppling till depression och andra psykiska sjukdomar medan kognitiv omvärdering har visat ha kopplingar till psykiskt välmående. LÄS MER

 5. 5. The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Nilsson; Julia Scheiding; [2021]
  Nyckelord :the Big Five; political identification; humanioria; natural sciences; psychology; philosophy; the Big Five; femfaktorsmodellen; politisk tillhörighet; humaniora; teknik; filosofi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. LÄS MER