Sökning: "personlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1271 uppsatser innehållade ordet personlighet.

 1. 1. Kan personlighet bidra till Banduras teori? : Utforskning av källor till akademisk self-efficacy bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Fahlström; Pontus Wihlborg Wassenius; [2023]
  Nyckelord :Sources of Self-efficacy; Academic Self-Efficacy; Personality; Five-Factor Model; Extraversion;

  Sammanfattning : Bandura har postulerat fyra källor till akademisk self-efficacy vilka samtliga antas vara tämligen formbara. I tidigare studier har endast en viss del av variansen i akademisk self-efficacy kunnat förklaras genom dessa källor vilket föranleder fog till ytterligare forskning. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsdrag och door-in-the-face-tekniken i ett ultimatumspelscenario

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Stannow; Rut Lugnér; [2023]
  Nyckelord :Door-in-the-face-technique; ultimatum game; five factor model of personality; social influence strategies; Door-in-the-face-tekniken; ultimatumspelet; femfaktormodellen; strategier för social påverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study conducted aimed to answer two different question statements: does the door-in-the-face technique influence willingness to accept a monetary offer in a ultimatum game scenario consisting of two steps, where participants were first presented with a lower bid followed by a higher bid and is there any personality trait within the five-factor model of personality related to a greater tendency to accept bids when the door-in-the-face technique was used? The study used a quantitative method consisting of two parts, one experiment where the door-in-the-face technique was applied in a reconstructed ultimatum game followed by a self-assessment questionnaire intended to measure personality traits from the five-factor model. The participants were all students at Lunds University and a total of 34 participants took part in the experiment. LÄS MER

 3. 3. Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Westerberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :spelproblem; spelbegär; personlighet; psykisk ohälsa; affektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. LÄS MER

 4. 4. Motiverar ledare sina anställda olika beroende på vilken ålder medarbetarna har?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Härsjö; Sandra Yousif; [2022-02-15]
  Nyckelord :motivation; motivationsfaktorer; ; ålder; åldersskillnader; ledare; chefer;

  Sammanfattning : Begreppet motivation är ett diffust begrepp och många forskare har försökt definiera dess innebörd i flera decennier. Från Maslow till mer moderna teorier inom ämnet. Men det man kommit fram till är att motivation påverkas starkt av en individs intressen, personlighet, egenskaper och ålder. LÄS MER

 5. 5. En kultur av isolering Om äldre människors politiska deltagande i en kulturell kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Blomqvist; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kultur; Kollektivistisk; Individualistisk; Äldre; Politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Att äldre människor deltar mindre i nationella val än andra åldersgrupper är uppenbart givet tidigare forskning. Det finns en mängd anledningar bakom detta, däribland deras allt större isolering från samhället i övrigt. LÄS MER