Visual Literacy i bildundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Med bakgrund i begreppet visual literacy, samt elevers och lärares föreställningar kring bildämnets syfte och innehåll, undersöker detta arbete hur lärare förhåller sig till begreppet visual literacy i sin undervisning och hur lärarna uppfattar begreppet i relation till läroplanen. Detta undersöks utifrån en pragmatisk syn på kunskap och lärande. Begrepp från det multimodala perspektivet Design för lärande har brukats för att analysera faktorer som påverkar lärares genomförande och val av undervisnings innehåll. Materialet har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med bildlärare som arbetar i grundskolan. Resultatet visar att dem delar som visual literacy består av finns med i informanternas undervisning. Kopplingar mellan visual literacys innehåll och den pragmatiska kunskapssynen diskuteras även. Utifrån informanternas uppfattningar av visual literacys relation till bildundervisning och styrdokumenten, identifieras två förhållningsätt. Nyckelord: Bildundervisning, Bildämne, Visual Literacy

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)