Egna märkesvaror : ICAs olika emv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: På dagens livsmedelsmarknad blir innovation och utveckling allt mer aktuellt när kunderna ställer högre och högre krav på livsmedelsbutikerna. När kraven blir högre använder sig företagen av olika strategier, att nischa sig är ett alternativ för att uppfylla kundernas krav. Det finns många aktörer på livsmedelsmarknaden men de med störst marknadsandelar är ICA, Coop och Axfood. ICA har stora andelar på området egna märkesvaror (EMV) och deras EMV-sortiment är uppdelat i sex olika EMV-kategorier. ICA är som tidigare nämns ett av de ledande företagen inom egna märkesvaror. Deras EMV är ett viktigt verktyg då detta medför att de kan erbjuda ett bredare sortiment till kunden. ICA har i dagsläget sex olika starka sortiment av EMV som ska tilltala olika kundgrupper. ICAs sex EMV är ICAs Egna märken, ICA Basic, ICA Selection, ICA Gott liv, ICA Glutenfritt och ICA I love Eco. Detta arbete syftar till att med hjälp av akademisk litteratur identifiera hur EMV kan användas som ett verktyg för ICA för att uppnå olika faktorer såsom bland annat image och butikslojalitet. Det tas även upp hur ICAs EMV påverkar varumärket ICA i stort. I arbetet kommer vi ej ta upp andra företags EMV. Arbetet har begränsats ytterligare genom att endast ta upp ICAs EMV inom livsmedelssortimentet. Frågorna har besvarats med hjälp av insamlad sekundärdata och följande begrepp har utnyttjats: marknadsmix, SWOT, 4 generationer och segmentering. Uppsatsens resultat påvisar att ICA har stora marknadsandelar på EMV-marknaden och enligt uppsatsens SWOT-analys kartläggs många styrkor av att nyttja sig av EMV. ICA har utvecklat sex olika inriktningar av EMV för att möta kundernas efterfrågan och genom uppfyllelse av kundens behov kan ICA öka marknadsandelar. ICA använder sina förpackningar strategiskt för att ge en tydlig och bra marknadskommunikation till kund. Det finns dock en risk med ICAs breda sortiment som samlas under samma varumärke, då olika varor signalerar olika mervärden med mera till kund, vilket kan medföra förvirring. Detta har ICA löst genom att externt sett marknadsföra alla produkter under det gemensamma varumärket ICA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)