Ungdomsledares upplevelser av ideellt arbete : En kvalitativ studie om ungdomsledares upplevelser av ideellt arbete och hur det påverkar hälsan

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Det finns ett stort engagemang för att arbeta ideellt i organisationer i Sverige. Människor ger av sin tid och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att skapa gemenskap och en bra tillvaro för andra människor. Det gör att engagemanget blir positivt för både den fysiska och psykiska hälsan hos ideella arbetaren. Studiens syfte var att undersöka hur ledare upplever att arbeta med ungdomar i en ideell organisation och hur detta påverkar ledarnas egen hälsa. För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex personer som var aktiva inom ungdomsorganisationer valdes genom ett målinriktat urval att delta i studien. Materialet analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att ungdomsledarna engagerar sig för att ha möjlighet att skapa bättre förutsättningar för ungdomar och ge dem en bra tillvaro med vuxna de kan lita på. Genom stöd från kollegor och samarbete mellan organisationer och myndigheter får ungdomsledarna goda förutsättningar för att klara av arbetet. Ungdomsledarna upplever positiva hälsoeffekter av sitt engagemang och en meningsfullhet av arbetet.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)