Hållbar fiskproduktion - En studie av hållbara investeringar i akvaponik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inledning: Världen är i behov av nya tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att människor även i framtiden har tillgång till fisk. Som ett alternativ till traditionellt fiske finns fiskodlingar och bland dessa metoder ligger akvaponik i framkant. Akvaponik består av ett slutet system där både fisk och grönsaker produceras och ses som ett hållbart sätt att producera fisk. Hållbara investeringar är på frammarsch och ett stigande antal investerare ser nu möjligheterna i att investera i hållbara verksamheter. Kan akvaponik vara en hållbar investeringsmöjlighet? Studier har gjorts på akvaponik och dess förutsättningar, men den kunskap som finns om verksamheter i kallare klimat har uttryckts vara otillräcklig. Fler studier behövs därför i detta område för att bidra till förståelsen om akvaponik i ett tempererat klimat och hållbara investeringar.Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hållbara investeringar och förutsättningarna för akvaponik i ett tempererat klimat. Frågeställningen är “Hur ser akvaponikens förutsättningar ut som en hållbar investeringsmöjlighet, i ett tempererat klimat?”Metod: Vi använde oss av en kvantitativ analys i form av en enkätundersökning som skickades ut till akvaponiska verksamheter i ett tempererat klimat, i norra Europa. En kvalitativ analys användes bestående av två intervjuer, båda genomförda med samma person på en akvaponisk verksamhet belägen i Göteborg.Resultat och slutsats: Studien visar att den initiala investeringen kan vara hög. Vidare pekar den på två barriärer för verksamheten, nämligen kunskap och gällande regelverk. Studien drar slutsatsen att akvaponiken är en hållbar investering som i viss mån kan nå lönsamhet på lång sikt och att den därmed passar investerare som drivs av ett hållbarhetsintresse och/eller kan vänta med avkastning. Lönsamheten och förutsättningarna för akvaponikens tillväxt påverkas enligt studien av bland annat försäljningskanaler, marknadsföring och företagsstrategi.Förslag till framtida forskning: En jämförelse mellan olika typer av landbaserad akvakultur och ställa deras lönsamhet mot varandra. Det kan även vara intressant att undersöka hur investerare tänker när de väljer att investera i hållbara företag. Ett tredje förslag är att försöka utföra en kvantitativ studie på lönsamheten i akvaponik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)