Utmaningar i Läsförståelse För Vuxna Flerspråkiga Elever: : Skriftliga och muntliga strategier inom engelskundervisning, grundläggande nivå

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Sofia Ketikidou; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien belyser läsförståelsen under tre veckors undervisning från en tjugo veckors planering i engelska vid vuxenutbildningen, grundläggande nivå, där kursens struktur och innehåll ordnades efter förmågorna tala, skriva och läsa. De frågor som sökts svar på i första hand var på vilket sätt innehåll, undervisningsmetod och typ av stöttning kan stärka läsförmågan för vuxna elever med invandrarbakgrund, samt på vilka sätt läsförståelse kan bedömas. Tre elever och en lärarkollega intervjuades och en enkätundersökning utfördes där eleverna fick utvärdera hela kursens planering. Två lektionsobservationer och en lärarlogg ligger också till grund för analysen. Eleverna upplevde enligt resultatet att skriftliga men även muntliga instruktioner inför läsning var språkligt svåra att förstå och genomföra. Flertalet elever tyckte dock att det var lärorikt att diskutera vad de läst. Strategier som att skriva sammanfattningar och diskutera vad man läst i grupper var utvecklande för elevernas läsförståelse och deras förmåga att kommunicera på målspråket. Många elever i gruppen talade på sitt modersmål med varandra under lektionstid och förväxlade ofta engelska med svenska vilket berör komplexiteten om hur olika språk interagerar, vilket kan ha påverkat utvecklingen av målspråket. Rådande karantän och restriktioner ledde till distansundervisning sista delen av kursen, vilket begränsade elevernas möjligheter att interagera med varandra och lärare, och delvis kan ha varit anledningen till att sju av tjugo elever blev underkända.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)