Ammande mödrars erfarenheter av stöd i samband med amning : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Mödrar har ammat i alla tider mer eller mindre. Attityder från familj och rådande kultur kan göra modern ambivalent till att amma sitt barn. Problem kan uppstå, som kan leda till att modern avstår från att amma. Det finns många fördelar med att amma både för barnet och för modern. Sjuksköterskan kan främja amning och bidra till att mödrar i större utsträckning får stöd att amma sina barn.                                                            Syfte: Att beskriva ammande mödrars erfarenheter av stöd i samband med amning samt att beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupp.                    Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna hämtades från databaserna MedLine/PubMed och Cinahl via högskolan i Gävle.  Resultat: Resultatet i litteraturstudien beskriver mödrars erfarenheter av amningsstöd i olika situationer, både positivt och negativt. De olika teman som framkom var, Blandade reaktioner innan förlossning, Efterfrågan av expertstöd och socialt stöd, Få ett bra bemötande, Osäkerhet och frustration, samt Uppskattning och missnöje av praktiska tips. Mödrar upplevde förberedelser för amning som användbart, men att amning inte alltid presenterades på ett realistiskt och ärligt sätt. Både förstföderskor och omföderskor önskade professionellt stöd. Om vårdpersonalen svarade på den enskilda moderns behov, värderades stödjande och icke-dömande som positivt amningsstöd. Motsägelsefulla budskap skapade förvirring och osäkerhet. Praktiskt stöd uppskattades särskilt i början. Hårdhänt vårdpersonal vid det praktiska stödet gjorde att mödrar kände sig missnöjda. Mödrarna i litteraturstudien var i olika åldrar, både förstföderskor och omföderskor som hade fött vaginalt eller med kejsarsnitt. Tre världsdelar fanns representerade som Europa, Oceanien och Nordamerika.                                                        Slutsats: Vikten av professionellt bra amningsstöd är en förutsättning för att fler mödrar ska känna sig tryggare vid amning. En bra förberedelse, praktiskt stöd och att informationen presenteras på ett realistiskt, ärligt, konsekvent sätt samt är baserat på mamman som individ gör kanske att fler mödrar ammar sina barn. Detta kan leda till att fler mödrar och barn kan ta del av det fördelar som amning innebär.  Nyckelord: Amning, problem, stöd, hälso- och sjukvårdspersonal, kvalitativ, omvårdnad.                                 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)