STRANDSKYDDET – ETT KOMPLEXT FÖRBUD. Förändring och intressekonflikter i modern tid

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Markus Larsson; [2022-06-16]

Nyckelord: ACF; Förändring; Intressekonflikter; Strandskydd; Utveckling; Värden;

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsen syftar till att på en övergripande nivå granska hur policy med multipla värdekonflikter förändras och utvecklas över tid. Det studeras genom att undersöka hur strandskyddet har förändrats under de senaste tre decennierna och hur dess olika konfliktlinjer har påverkats. Teori: Studien förhåller sig till teorier om policyutveckling. Advocacy Coalition Framework (ACF) används för att lokalisera koalitioner inom politikområdet och för att förklara förändring av strandskyddet inom densamma. Ramverket har kompletterats med Segrell och Lundqvist modell över hur strandskyddets konfliktdimensioner historiskt har sett ut. Metod: Uppsatsens är en kvalitativ fallstudie som genomförs med hjälp av innehållsanalys. Studiens empiri utgörs av förarbeten, remissyttranden och riksdagsmotioner. Efter presentation av empirin analyseras områdets förändring och koalitioner med hjälp av de teoretiska verktygen. Resultat: Inom politikområdet har tre koalitioner lokaliserats – en bevarandekoalition, en hybridkoalition och en utvecklingskoalition. Det har skett en gradvis förflyttning inom politikområdet, mot utvecklingskoalitionens spelplan, men där hybridkoalitionen är den dominerande och där bevarandekoalitionen kämpar för stärkta regler. Den moderna förändringen har påverkats av hybridkoalitionens förflyttning liksom andra politikområdens utveckling och förändringar. Konfliktlinjerna ser likadana ut nu som de gjort tidigare i historien, men med inslag av nya element i form av var besluten ska fattas någonstans och i vilken utsträckning som differentiering ska genomföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)