På bloggen är man fri - en jämförande analys av gymnasisters skrivande på egna bloggar och i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Josefin Antonsson Hanning; [2011-06-22]

Nyckelord: bloggar; bloggspråk; skoltexter;

Sammanfattning: Den här uppsatsen har till syfte att undersöka skillnader i någragymnasisters attityder till skrivande i skolan jämfört med skrivande påegna bloggar. Undersökningen bygger på en textanalys av material frånbloggar och essäer skrivna 2011 av fyra flickor som går tredje året pågymnasiet. I materialet ingår även intervjuer med de fyra gymnasisterna.Vid textanalysen används Melin och Langes (2000) modell förtextanalys med P-matris och Textkompass. Textkompassen används föratt beskriva skillnader mellan gymnasisternas blogg- och skoltexter ochbyggs upp av de fyra polerna: detaljerad – allmän, formell – informell,informationstunn – informationspackad och saklig – emotiv. I minundersökning har jag dock gjort en modifiering av textkompassen därpolen detaljerad – allmän har bytts ut mot den nya polen konventionellt– okonventionellt språkbruk. Modifieringen gjordes eftersom det intefanns några större skillnader mellan blogg- och skoltexterna vad gälldepolen detaljerad – allmän men desto fler vad gällde konventionellt –okonventionellt språkbruk. I både textanalys och intervjuer framgår attdet finns stora skillnader i hur gymnasisterna skriver på bloggen jämförtmed i skolan. På bloggen råder stor frihet i hur hög grad gymnasisternaväljer att följa skrivregler, i ordval och i hur de lägger upp sin textmedan de i skolan är mer styrda av ”rätt och fel” och strävar efter en så”korrekt” text som möjligt. Gymnasisternas attityder till sitt skrivandekan sammanfattas som att det på bloggen råder en ”det spelar inte såstor roll” - mentalitet, medan det i skolan måste vara ”korrekt” helatiden.Nyckelord: Bloggar,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)