En studie om en interkulturell kontra monokulturell svenskundervisning för andraspråkselever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I en mångkulturell skolkontext är det viktigt att lärarna tillämpar ett interkulturellt förhållningssätt för att alla elever ska få tillgång till en likvärdig skolgång. Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse för det interkulturella kontra det monokulturella förhållningssättet i svenskundervisningen för andraspråkselevers utveckling i det svenska språket. Arbetet har avgränsats till att undersöka vilket förhållningssätt som är det mest dominerande, samt på vilket vis förhållningssätten framställs under intervjuerna, vilken inverkan informanterna uppfattar att det monokulturella kontra det interkulturella förhållningssättet har på andraspråkselevers andraspråksutveckling och vilka förutsättningar de upplever att de har, och behövs, för att uppnå ett interkulturellt arbete. Jag antog en kvalitativ metodansats genom åtta semistrukturerade intervjuer, med fyra rektorer och fyra svensklärare. Materialet analyserades genom närläsning och en abduktiv ansats antogs. De teoretiska utgångspunkterna och begrepp som studien grundas i är det sociokulturella perspektivet, Cummins teori om andraspråksutveckling samt det monokulturella och det interkulturella förhållningssättet. Resultatet visar att det monokulturella förhållningssättet är det mest dominerande, men att det finns en strävan efter att tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt. Informanterna beskriver det interkulturella förhållningssättet som det mest gynnsamma för andraspråkselevers utveckling i svenska, men de ansåg att de inte hade förutsättningar att tillämpa det. De förutsättningar som poängterades var segregationens påverkan, organisationens fokus, kompetensen hos personalen samt den svenska skolans struktur. Slutsatsen som dras är att segregationen är den största skillnaden och hindret för det interkulturella arbetet samt att lärare behöver mer kompetens inom detta ämne för att någon utveckling ska ske. Det krävs en interkulturell kompetens och det räcker inte med en medveten personal med goda ambitioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)