Anhörigas olika behov när en närstående har en demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Maria Oldby; Mark Karlsson; [2018]

Nyckelord: Demens; Anhöriga; Behov; Litteraturstudie;

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdom ökar då befolkningen blir äldre. Demenssjukdom kallas även för “de anhörigas sjukdom” och det är därför av betydelse att vara lyhörd och respektera de anhöriga och förstå vad de har för behov som sjuksköterskan kan hjälpa till med för att underlätta situationen. Syfte: Att belysa anhörigas olika behov när en närstående har en demensdiagnos. Metod: En litteraturstudie som grundar sig på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Litteratursökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Litteraturanalysen inspirerades av Forsberg & Wengström (2016) fem steg samt en kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes med SBUs granskningsmall som modell. Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier: stöd, information samt påverkan på dagligt liv, negativa konsekvenser när behoven inte uppfylls togs upp som en övergripande kategori gemensamt för alla studier. Konklusion: Ur litteraturstudien framkom det att de anhöriga hade olika former av behov, bl.a. omvårdnadsbehov. Det finns brister gällande att de anhöriga upplever att de inte får tillräckligt mycket hjälp, stöd samt information och det i sin tur har sina konsekvenser. Det är av betydelse att sjuksköterskan ser den anhörige i situationen också, eftersom många anhöriga väljer att själva vårda den sjuke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)