Sökning: "gym kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden gym kvinnor.

 1. 1. Motivation till gymträning i det moderniserade samhället : En kvantitativ tvärsnittsstudie om behovstillfredsställelse och motivation i förhållande till gymträning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oscar Lebisch; Tobias Ingman; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Self-determined motivation; Controlled motivation; Need satisfaction; Gym training; Self-Determination Theory; Motivation; Självbestämmande motivation; Kontrollerad motivation; Behovstillfredsställelse; Gymträning; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvantitativa tvärsnittsstudie var att undersöka medierande effekter av självbestämmande respektive kontrollerad motivation kopplat till förhållandet mellan behovstillfredsställelse och träning på gym. Detta baserat på tidigare forskning och med analytisk utgångspunkt i självbestämmandeteorin. LÄS MER

 2. 2. Är Karlstads kommuns utomhusgym jämställda? : En intervju- och observationsstudie som undersöker av vem och hur Karlstads kommuns utomhusgym används

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :equality; municipal financial support; physical activity; public health; outdoor gym; kommunalt bidrag; folkhälsa; fysisk aktivitet; jämställdhet; utomhusgym;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa, och svenskarnas hälsa blir allt sämre. Karlstads kommuns mål är att alla kommuninvånare ska ha rätt till en god hälsa på lika villkor, och ger därför stöd till spontanidrotten. Kommunen har även som mål att vara en av landets mest jämställda kommuner. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar gymmedlemmar till träning? : En kvantitativ enkätundersökning om träningsmål och motivation till träning bland gymmedlemmar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Lundström; [2020]
  Nyckelord :External motivation Group training; Gym training; Intrinsic motivation; Self-determination; Gruppträning; Gymträning; Inre motivation; Självbestämmande; Yttre motivation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka träningsmål och motivation till träning hos gymmedlemmar. Detta för att få ökad kunskap om gymmedlemmar drivs av inre motivation eller yttre motivation och vilka träningsmål gymmedlemmarna har. LÄS MER

 4. 4. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Ökar ditt välbefinnande av fysisk aktivitet?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julia Malm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Syftet med denna studie är att ta reda på anledningen till varför personer tränar på gym kopplat till deras välbefinnande. - Finns det ett samband mellan välbefinnande och mängden fysisk aktivitet? - Skiljer sig välbefinnandet mellan män och kvinnor som är fysiskt aktiva? - Vad är anledning till att vara fysiskt aktiv kopplat till välbefinnande? Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts med inslag av kvalitativt utformade frågor. LÄS MER