En prestationsbaserad jämförelse av svenska hållbarhetsfonder och indexfonder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Denna kandidatuppsats undersöker den finansiella prestationen av svenskahållbarafonder i jämförelse med svenska indexfonder. Vidare undersöks hur fondförvaltareför hållbara fonder betraktar hållbarhet och lönsamhet.Syfte: Rapportens syftar till att belysa hur hållbarhet relaterar till lönsamhet.Metod: Arbetet består av en kvantitativ finansiell prestationsanalys, där tio svenskahållbarafonder jämförs med fyra svenska index, och en kvalitativ analys baserad påintervjuer med fondförvaltare för hållbarafonder.Slutsats: Studien visar att hållbarafonder presterar bättre än svenska index, bådeur ett risk- och lönsamhetsperspektiv. Vidare visade studien på hur fondförvaltarebetraktar lönsamhet och hållbarhet som samverkande faktorer, inte som motståndskrafter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)