Hedersrelaterat våld och förtryck ur ett helhetsperspektiv : En kvalitativ studie om socionomers implementering av signs of safety inom hedersärenden

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Att bli utsatt av hedersrelaterat våld och förtryck kan påverka en individs hälsa både psykisktoch fysiskt. Det som utmärker hedersrelaterat våld är att det utövas av personer med starkkoppling till varandra i syfte att bevara familjens heder. Konsekvenser som hedersrelaterat våldför med sig är att den som utsätts riskerar att utsättas för våld, hot, kränkningar, bli bortfördmot sin vilja eller i värsta fall hedersmord. Socialtjänsten har en skyldighet att stötta och hjälpade individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Signs of safety är en metod somidag används inom barnskyddsutredningar i många av Sveriges socialtjänster. Det är därmedav relevans att veta hur metoden kan användas inom ett aktuellt ämne som hedersärenden. Syftet med denna studie är att undersöka hur socionomer implementerar metoden Signs ofsafety inom hedersärenden samt vilka utmaningar som finns med metoden. För att besvarafrågeställningarna utgick studien från tidigare befintlig forskning samt tre kvalitativa intervjuerav yrkesverksamma inom socialt arbete. I resultatet framkom det skilda åsikter om Signs ofsafety är en lämplig metod inom hedersärenden. Samtliga intervjupersoner var dock överensom vikten av att utforska nätverket noggrant och att som professionell vara öppen ochriskmedveten under hela utredningen. Slutsatsen från denna studie visar på att än fast det kan vara en utmaning att arbeta mednätverket som är en stor del av Signs of safety, kan metoden vara behjälplig under etthedersärende. Metoden medför ett helhetsperspektiv och en fördomsfri process, vilket är tillfördel för professionella som möter och hanterar olika människor. Kunskapen omhedersrelaterat våld är en viktig förutsättning för att kunna ge lämplig hjälp och stöd till utsatta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)