Miljöledningssystem för fastighetsverksamheten Håbohus AB : En förstudie

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekologi

Sammanfattning:

Håbohus AB är en kommunägd fastighetsverksamhet i Bålsta, detta examensarbete behandlar framtagandet av ett miljöledningssystem för dess verksamhet. Miljöledningssystemet är uppbyggt enligt standarden Svensk Miljöbas.

Omvärlden, så som kunder och leverantörer, ställer allt högre krav på att företag och organisationer ska arbeta med miljöfrågor, samt att detta miljöarbete ska redovisas på ett tydligt sätt. Genom att utarbeta ett miljöledningssystem kan verksamheter minska sin miljöpåverkan och göra ekonomiska vinster.

Håbohus strävar kontinuerligt efter att minimera sin negativa miljöpåverkan och genom att utforma och implementera ett miljöledningssystem får de ett användbart verktyg i detta arbete. Genom att använda sig av ett miljöledningssystem kan miljöarbetet läggas upp på ett strukturerat sätt. Ett miljöledningssystem ska innehåller en redovisning av hur verksamheten arbetar med sina miljöfrågor i nuläget, vilka mål och ambitioner som verksamheten har samt en handlingsplan som visar hur företaget ska arbeta för att nå sina miljömål. Ett krav i miljöstandarden är att verksamheten ständigt ska sträva mot förbättring av miljöarbetet. Miljöledningssystemet blir som benämningen antyder en vägledning för verksamheter som siktar mot en mer ekologiskt hållbar organisation. Detta system tydliggör och effektiviserar verksamhetens miljöarbete.

Examensarbetet kommer även att kort beskriva två av det vanligast förekommande miljöledningssystemen i Sverige ISO 14001 och EMAS, för att sedan jämföra dessa med Svensk Miljöbas.

Miljöledningssystemet enligt standarden Svensk Miljöbas var det system som valdes för Håbohus, detta eftersom standarden passar väl för ett mindre företag. Svensk Miljöbas är utformad så att den är enkel att komplettera för att nå ISO certifiering eller diplomering enligt EMAS om detta skulle önskas i framtiden.

I detta arbete beskrivs främst hur ett miljöledningsystemenligt enligt Svensk miljöbas är uppbyggt samt en redogörelse över Håbohus nuvarande miljöarbete.

Arbetet avslutas med en gapanalys samt övriga förbättringsförslag. Gapanalysen beskriver hur Håbohus ska fortsätta att arbeta med sitt miljöledningssystem för att i framtiden kunna bli diplomerade enligt Svensk Miljöbas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)