"Jag är bara med om det är roligt" En systematisk litteraturstudie av elevers attityd till ämnet idrott och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Filip Neuwirth; Victor Fantenberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ämnet idrott och hälsa är ett ämne som majoriteten av eleverna tycker om, det finns dock en del elever som inte alls tycker om ämnet och hur det utformas. Vi vill med denna litteraturstudie ta reda på vilka faktorer det är som påverkar eleverna och deras attityd till ämnet. Vi har i vårt resultat granskat 10 nordamerikanska artiklar som behandlar elevers attityd till ämnet. Genom att använda Reasoned Action Approach-modellen har vi identifierat olika faktorer som mer eller mindre påverkar elevers attityd. Resultatet pekar på att lärare har ett viktigt uppdrag då många identifierade faktorer är påverkbara av just läraren. Lektionens innehåll och utformning samt känslan av trygghet visar sig vara de mest framträdande faktorerna. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att en aktivitet i idrott och hälsa måste vara rolig för eleverna. Vad som är roligt uppfattas dock olika av killar och tjejer och just idag är många av aktiviteterna som erbjuds till förmån för killarnas intressen. Svenska studier som fokuserar mot elevers attityd till ämnet idrott och hälsa är sparsamt förekommande. Därför föreslår vi en intensifiering av relevanta forskningsinsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)