Leanbaserad effektivisering av prefabricering av betongväggar : – förbättringar i tillverkningsprocesserna för produkter som konstrueras mot order

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Johan Stjernström; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Prefabricering av betongväggar kan förbättras med hjälp av leanprinciper, men det kräver att både leanmetoderna och produktionssystemet utvecklas. Prefabricering innebär förtillverkning av betongprodukter i fabriksmiljö innan de transporteras till byggplatsen för montering till en färdig byggnad. I betonggjuteriindustrin har implementeringen av lean produktion inte varit lika utbredd som exempelvis i fordonsindustrin. En anledning är att kunskapen om leanfilosofin inte är lika vedertagen och att forskningen inte intresserat sig för detta område i särskilt stor omfattning. Lean produktion är en av de mest etablerade och använda produktionsfilosofierna. Filosofin kommer från bilproducenten Toyota och många tillverkande företag med liknande produktionssystem har kunnat implementera lean och förbättrat sin konkurrenskraft. Denna typ av produktion karaktäriseras av repetitiv tillverkning av produkter, med liten kundanpassning, i stora volymer. Prefabricering av betongväggar skiljer sig från denna typ av produktion genom att tillverkningen sker i små volymer och att produktvariationerna är omfattande för varje order. I en fallstudie har tillverkningsprocesserna av prefabricerade betongväggar som ”konstrueras mot order”, det vill säga produktion med extremt kundanpassning, undersökts med avseende på hur de kan förbättras med hjälp av lean. Målet har varit att ge företaget i fallstudien en grund för att utveckla ett eget leanprogram. Ambitionen med studien har varit att bidra till att öka kunskapen om hur prefabricering av betongelement kan förbättras genom lean. Den viktigaste slutsatsen av studien är att dragande produktion bör användas efter att ett nytt system för materialleverans skapats. På så sätt kan materialförsörjningen av processerna rationaliseras genom gemensamma leveranser. Dessutom kan produktionscellen stå som förebild för att koncentrera arbetet dit värdehöjande aktiviteter kan utföras för att reducera slöseri trots svårigheter att implementera produktionscellen i renodlad form. För att möjliggöra implementeringen av lean samt erhållaen mer repetitiv produktion kan mycket av det återkommande arbetet standardiseras. Studien visar således att den grundläggande leanfilosofin kan användas och när implementeringen påbörjats kan leanverktyg, som 5S och visuell planering, användas när behov uppstått.

Nyckelord: Lean production, prefabricering, betongväggar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)