Legitimering av digitalisering inom SFI : en diskursanalys av två myndighetstexter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Författare: Kristin Söderberg; [2019]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning: För att ta reda på vad som legitimerar digitaliseringen inom SFI har två myndighetstexter, en från Skolverket och en från Utbildningsdepartementet, analyserats utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. I analysen framkommer det att digitaliseringen inom SFI legitimeras genom såväl auktoriseringslegitimering som moralisk legitimering i form av värderande ord och positiva konnotationer. Digitaliseringen inom SFI legitimeras också genom både instrumentell och teoretisk rationalisering. I analysen framkommer det även att legitimeringsstrategierna ofta överlappar varandra och ibland är svåra att särskilja.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)